До заинтересованите лица и общественост
В съответствие с чл. 95, ал. 1 от „Закон за опазване на околната среда” (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г. изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г.) и чл. 4, ал. 1 от “Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда” (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Авг...

виж повече